Privacyverklaring           Pubercoaching Pijnacker

Pubercoaching Pijnacker gevestigd in Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bij de verwerking houd ik mij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pubercoaching Pijnacker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Pubercoaching Pijnacker verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

- burgerservicenummer (BSN). Het BSN zal uitsluitend worden gebruikt voor de afhandeling van de facturatie van begeleiding die vergoed wordt vanuit het PGB en/of betaald wordt vanuit het SVB .

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pubercoaching Pijnacker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- De financiële administratie.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
- Om de dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals in de overeenkomst is afgesproken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pubercoaching Pijnacker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pubercoaching Pijnacker deelt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig of zinvol is en dan uiteraard alleen met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden zonder uw toestemming dus niet gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op de website van Pubercoaching Pijnacker wordt geen gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pubercoaching Pijnacker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pubercoachingpijnacker.nl.
Pubercoaching Pijnacker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Pubercoaching Pijnacker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Digitale gegevens worden opgegslagen op een beveiligde externe harde schijf.
Verslaglegging en notities worden bewaard in een vast notitieboek, die ik in mijn bezit heb, of veilig achter slot en grendel ligt.
De website heeft een Secure Sockets Layer (SSL). In het kort is dit de standaard technologie om een internetverbinding veilig te houden en (gevoelige) data te beschermen .
Alles wat we via WhatsApp bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij JA op zeiden als gebruikers van die diensten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en laptop. Zowel mijn apparaten als mijn mail, zijn beveiligd met een code.

Sociale netwerksites

Op de website zijn sociale plug-ins, zoals de Facebook Like- en Google+-knoppen en de Tweet-functionaliteit van Twitter te vinden.
Sociale netwerksites gebruiken deze cookies om bijvoorbeeld de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om informatie te verzamelen over het gebruik van hun platform.
Overheidsinstanties kunnen Google, Facebook en Twitter wettelijk verplicht stellen informatie te delen met derden. Wij hebben daar geen invloed op.
Zie voor meer informatie de cookie policy van Facebook, Google+ en Twitter.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient

aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Contactgegevens:

www.pubercoachingpijnacker.nl
info@pubercoachingpijnacker.nl
06-44377595